Kuidas saada ühingu liikmeks?

Vastavalt põhikirjale võivad ühingu liikmeteks olla turismiettevõtjad, kes asuvad valdades või alla 10 000 elanikuga linnades ning pakuvad majutusteenust, aga samuti ka toitlustuse, matkade, ürituste, transpordi korraldajad, organisatsioonid või ühingud, kes teevad koostööd maaettevõtjatega või esindavad neid.

Ühingu liikmeks astumisel peab taotleja esitama ühingu juhatusele ühingu liikmeks astumise taotluse.
Taotleja poolt esitatud avalduse vaatab läbi Ühingu juhatus, kes otsustab taotluse rahuldamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.
Taotlejat informeeritakse juhatuse otsusest ühe kuu jooksul otsuse tegemisest ning taotluse rahuldamisel saadetakse asjassepuutuv informatsioon ning arve liikmeks astumise tasu ning liikmemaksu kohta.

Liikmelisus tekib pärast tasude maksmist. Juhul, kui juhatus keeldub taotlejat Ühingu liikmeks vastu võtmast, on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

Ühingu liikmeks astumise tasu on 60 € (ühekordne makse) ning liikmemaks 100 € aastas (8,33 € kuus).
PS! seoses majanduskriisiga ei rakendata hetkel liikmeks astumise ühekordset tasu summas 60 €. 

Aastamaks 100 € tagab informatsiooni kättesaadavuse (liikmekirjade ja meilide teel), soodsad koolitused ja trükipakkumised, liikmete jaoks tehtavate väljaannete kättesaamise, soovi korral tasuta oma ettevõtte reklaammaterjalide saatmise messidele jms. Samuti on kõik ühingu liikmed koos lühikontaktidega kodulehel olevas liikmete nimekirjas ning liikmemaks tagab ettevõtjale tema info avaldamise maaturismi kodulehel www.maaturism.ee ja Eesti Saunatee lehel www.saunatee.ee. Kodulehel saab ettevõtja soovi korral jooksvalt parandada teenuste hindasid, lisada pakette (aktiivse puhkuse pakette, perepakette jne.), vahetada fotosid, lisada aktiivse puhkuse teenuseid, täiendada seminari- ja toitlustusteenuste informatsiooni jms. Kõik eelloetletud parandused ja täiendused on ettevõtjale tasuta.